Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Kim jesteśmy?

Małgorzata Malcharczik-Dziura i Franciszek Malcharczik, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą NIUANS s.c.

M. MALCHARCZIK-DZIURA, F. MALCHARCZIK, 44-100 Gliwice, ul. Młyńska 1/1,

NIP 6312214889

Jak się z nami kontaktować? Możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu mailowego: biuro@niuans.com.pl

 

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku, kiedy nie będziesz zadowolony z naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie Art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”),
  • kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do nas z zapytaniem (w tym ofertowym), co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu [na podstawie Art. 6 (1) f RODO],
  • do celu prowadzenia przez nas marketingu i promocji naszych produktów i usług, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO),
  • do celu personalizacji wyświetlanych Ci reklam, na podstawie danych pozyskanych przez podmioty trzecie poprzez pliki cookies, w oparciu o Twoją zgodę na stosowanie tego typu plików cookies [Art. 6 (1) a RODO].

 

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, forma prawna, nazwa firmy, danych zawartych w stosowanych w Serwisie plikach cookies i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie, w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej, jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej), możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

 

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania, aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres konieczny, mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami przez okres przedawnienia Twoich roszczeń i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych (produkty własne Administratora) do czasu złożenia sprzeciwu przez Ciebie w tym zakresie. W przypadku personalizacji wyświetlanych Ci reklam do czasu wycofania Twojej zgody. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z naszej strony, informując nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

 

 

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych  osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.